BÆREDYGTIGHED

CO2 fortrængning

Biodiesel mindsker luftforurening

Hvert år dør mindst 500 københavnere for tidligt af luftforurening, viser tal fra det Nationale Center for Miljø og Energi, og det menes, at partikler fra diesel-os spiller en stor rolle.

Men øget brug af biodiesel som brændstofkilde vil betyde færre skadelige stoffer i udstødningen. Det viser en undersøgelse, som Charlotte Sandström-Dahl fra AVL Motortestcenter i Jordbro har lavet for det svenske Trafikverket og Transportstyrelsen. Undersøgelsen viser, at mængder af partikler i luften fra biodiesel er langt mindre end fra almindelig diesel.

Når svenskerne interesserer sig for biodiesel hænger det sammen med, at brug af biodiesel i offentlig transport er langt mere udbredt i Sverige end i Danmark, og at mange busser i de store svenske byer udelukkende kører på biodiesel.

Herhjemme producerer Emmelev A/S i Otterup biodiesel af raps dyrket på de danske marker, og direktør Morten Simonsen fra virksomheden glæder sig over, at produktet kan være med til at mindske luftforureningen i byerne.”Biodiesel er et alternativ til den fossile diesel og har den fordel, at partikelforureningen er langt mindre. At det så ovenikøbet produceres i Danmark og på grundlag af danske afgrøder er en ekstra gevinst,” siger Morten Simonsen.

Biodiesel har desuden en god klima-effekt netop fordi, det er produceret på basis af raps fra Danmark. Når råvaren er rapsfrø kan man ved brug af biodiesel skabe en CO2-fortrængning på omkring tre ton pr. hektar eller nogenlunde det samme som for ethanol udvundet af korn.

I Danmark er forbruget af diesel alene til offentlig transport på over 150 mio. liter. Bliver denne fossile olie erstattet af biodiesel, vil CO2-besparelsen være op imod 300.000 ton om året.

”Der er ingen tvivl om, at dansk landbrug hører til blandt de mest CO2-effektive i verden. Landbrug & Fødevarer har netop meldt ud, at målet er, at landbruget skal være klimaneutralt i 2050, og der gøres herhjemme en stor indsats med bl.a. præcisionsdyrkning ved brug af den nyeste teknologi for at leve op til ambitionerne,” siger Morten Simonsen.

Biodiesel en vigtig del af klimavenlig løsning

Tidligere energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen besøgte forleden virksomheden Emmelev A/S, der producerer biodiesel på rapsfrø.

Det intensive landbrug er en utrolig vigtig del af løsningen på klimaspørgsmålet.
Det mener folketingskandidat og tidligere energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen. Forleden besøgte han Emmelev A/S, som producerer biodiesel på grundlag af raps fra de danske marker, og han siger til Effektivt Landbrug, at biodiesel er et klimavenligt biobrændstof, der ikke skal lide under de negative strømninger, dieselbrændstof på det seneste har været udsat for.

”Jeg ser det som en vigtig del af den fremtidige og klimavenlige energiforsyning. Nu har vi – i de seneste 20-30 år – næsten ensidigt fokuseret på elproduktion, når vi har drøftet bæredygtig energiproduktion. I fremtiden skal vi også have fokus på brændstof til tung transport, for eksempel lastbiler og busser,” siger Rasmus Helveg Petersen til avisen.

Stor CO2-besparelse
Der er et besparelsespotentiale på 300.000 tons CO2 om året, hvis de godt 150 millioner liter traditionel diesel, der i dag anvendes til offentlig transport, blev erstattet med biodiesel, fremgår det af artiklen.
”Landbruget er en utrolig vigtig del af de klimaløsninger, vi skal finde i fremtiden. Og her er der tale om en produktion, der allerede fungerer og allerede er en del af løsningen,” sagde han efter en rundtur på Emmelev A/S.

Trækker i den rigtige retning
Trods betydelig modstand mod konventionelt landbrug i sit parti er Rasmus Helveg Petersen ikke bange for at erklære vigtigheden af, at en meget stor del at jorden i Danmark skal dyrkes intensivt, blandt andet med rapsdyrkning som et vigtigt element i sædskiftet, skriver Effektivt Landbrug.

”Det er helt oplagt. Landbruget har en kæmperolle at spille for at kunne begrænse CO2-udledningen, og her kan jeg jo se, hvor meget produktionen her på fabrikken bidrager med. Både biodiesel, rapsfrøkagerne og glycerinproduktionen trækker i den helt rigtige retning med sin totale udnyttelse af rapsfrøene til bæredygtige løsninger. Det har min fulde støtte,” siger han, og tilføjer at der naturligvis også skal være plads til økologi og mere ekstensiv og miljøskånsom produktion i Danmark.

Fortrænger importeret soja
”Udviklingen af biodieselproduktionen er nu så fremskreden, at vi udover at spare klimaet for CO2-udledning også fortrænger betydelig import af sojaprotein og glycerin. Begge dele er råvarer, som Danmark ellers må importere og fragte hertil fra fjerne lande,” forklarer Morten Simonsen, medindehaver af Emmelev-virksomheden.

Ikke mindst Arlas merpris for mælk fra GMO-frit foder har skubbet til afsætningen af rapskager til kvægbruget og fortrænger derved importen af sojaprotein i forbindelse med, at rapsfrøkager fra dansk produceret raps er 100 procent GMO-fri.

Eksporterer 25 procent
Emmelev A/S sælger 75 procent af produktionen i Danmark og resten til Sverige og Tyskland. I dag iblandes op til syv procent biodiesel i dieselbrændstoffet, der sælges i Danmark. I udlandet er det ofte mere, og i Sverige er det mere udbredt at køre med 100 procent biodiesel.

Emmelev A/S aftager fortrinsvis raps fra fynske planteavlere. I alt dyrkes i Danmark 178.000 hektar med raps, som resulterer i produktion af 160.000 tons biodiesel. Hele aktiviteten fra råvarefremstilling hos landmændene i form af rapsfrø og til afsætningen af alle elementerne fra Emmelev A/S kan ske indenfor en radius af 200 kilometer, skriver Effektivt Landbrug.

Dansk raps sparer klimaet for CO2-udledning

Biodiesel er et restprodukt – over halvdelen af rapsen bruges som kreaturfoder i form af proteinholdige foderkager, som fortrænger importeret soja fra bl.a. USA og Sydamerika. Det er til fordel for regnskovene. Danmark kan her og nu hente en stor CO2-gevinst ved at lade stigende mængder biodiesel baseret på raps fra danske marker erstatte fossil diesel i biler og lastvogne. Samtidig vil en sidegevinst være produktion af proteinholdige foderkager til kreaturer, som kan erstatte en klima- og miljømæssig belastende import af sojakager fra andre verdensdele, samt produktion af raffineret glycerin. Det siger Morten Simonsen, som er medindehaver af Emmelev A/S i Otterup på Nordfyn. For mange råvarer gælder, at der er et svind. Men alle de af rapsfrø, som Emmelev A/S får ind på lageret, udnyttes fuldt ud, og biodiesel er et biprodukt i produktionen. Halvdelen af rapsfrøene bliver brugt som proteinholdige foderkager til kreaturer og erstatter importeret soja. 10 procent af rapsfrøene bliver brugt til raffineret glycerin i pharmaindustrien og fortrænger importeret palmeolie. Kun 25 procent af rapsfrøene bliver udnyttet til biodiesel-produktion, forklarer han. Morten Simonsen afviser derfor de argumenter, som flere politikere har bragt på banen, om at biodiesel er skadeligt for klimaet.

”Ganske almindelige biler, busser og lastbiler, som i dag kører med dieselolie som brændstof, kan uden tekniske ændringer i stedet køre på klimavenlig biodiesel – i en tid, hvor vejtransport står for 20 procent af CO-udledningen. Det er simpelthen den hurtigste og mest enkle vej til reduktion af CO2-udslippet. Svenskerne har grebet muligheden, og 20 procent af al brændstof til dieselkøretøjer i Sverige er i dag fossilfri biodiesel. Det kan også blive virkeligheden i Danmark,” siger Morten Simonsen.

”I Sverige er de meget langt fremme, og der er al mulig grund til at tage ved lære af svenskerne, som er meget klima- og miljøbevidste,” siger Morten Simonsen.
Rapsen dyrkes af danske landmænd og er en velkendt og afprøvet vinterafgrøde med en række fordele i sædskiftet og for miljøet. Den danske produktion af raps er en af de mest klimavenlige i Europa. I Danmark er forbruget af diesel alene til offentlig transport på over 150 mio. liter. Bliver denne fossile olie erstattet af biodiesel, vil CO2-besparelsen være op imod 300.000 ton om året, oplyser Morten Simonsen.

Biodieslens rolle i transportsektoren

Sverige viser vejen

Sverige har det mindste CO2-udslip i EU – trævirksomhed kører på biodiesel og mundsker udslippet markant.

Vores naboland Sverige går egne veje i klimakampen. Sverige har verdens højeste CO2-afgift og har det mindste CO2-udsklip i EU målt pr. indbygger.

Det skriver DR, som citerer miljøøkonom Mikael Skou Andersen, der forsker i grønne afgifter ved Aarhus Universitet for, at Danmark lærer af svenskerne.

DR har også snakket med Anna Ryberg Ågren, der er bæredygtighedschef i trævirksomheden Derome, der har skovbrug og bygger boliger flere steder i det sydlige Sverige:

”Jeg synes, det er godt, at vi i Sverige går den vej. Vi har kun en planet, og klimaet venter ikke. Så på den måde, synes jeg, det er virkelig godt,” siger hun.

I Derome har man blandt andet reduceret sin CO2-udledning markant ved at skifte bilparken ud.

”Vi har blandt andet valgt at erstatte den fossile diesel med biodiesel. Det har gjort, at vi har kunnet mindske vores udslip med mindst 3.600 ton kuldioxid sidste år,” siger Anna Ryberg Ågren.

Læs DR-artiklen her: Her har man verdens højeste CO2-afgift: ‘Danmark bør gøre som svenskerne’ | Penge | DR